Administratie- en belastingadviseurs
Van der Woude Adviesbureau | Voorstel verplichte rotatie rustgewassen in 7e Actieprogramma

Voorstel verplichte rotatie rustgewassen in 7e Actieprogramma

Voorstel verplichte rotatie rustgewassen in 7e Actieprogramma

In het ontwerp 7e Actieprogramma zijn diverse ingrijpende maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de verplichte rotatie met rustgewassen op bouwland. Op graasdierbedrijven is een aanvullende eis voorgesteld. Vanaf 2023 moet ieder jaar op 60% van het areaal een rustgewas worden geteeld. Vanaf 2027 minimaal 70%.

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nederland is verplicht om iedere vier jaar bij ‘Brussel’ een Actieprogramma (AP) in te dienen. In dit AP moeten maatregelen worden opgenomen waarmee de doelstellingen vanuit de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijnwater behaald moeten worden. Omdat de doelen nog onvoldoende in zicht zijn, heeft de minister ingrijpende maatregelen aangekondigd.

Rustgewassen

In het ontwerp is opgenomen, dat u vanaf 2023 verplicht rustgewassen in uw bouwplan moet opnemen. De verplichting betreft al het bouwland ongeacht de grondsoort. Daarnaast geldt voor graasdierbedrijven nog een aanvullende eis. Rustgewassen zijn grassen, granen en wellicht nog een aantal andere gewassen.

Rustgewassen op bouwland

Volgens het ontwerp moet u tussen 2023 en 2026 minimaal één keer op uw bouwland een rustgewas telen. Vanaf 2027 moet u nog vaker een rustgewas telen, namelijk één keer in de drie jaar (1:3).

Rustgewassen op graasdierbedrijven

Heeft u een graasdierbedrijf? Volgens het ontwerp moet u vanaf 2023 op minimaal 60% van uw totale areaal een rustgewas telen. Vanaf 2027 wordt dit 70%. Daarnaast is opgenomen dat op een graasdierbedrijf vanaf 2027 minstens 50% van de rustgewassen blijvend grasland (langer dan 5 jaar) moet zijn.

Aanpassingen

Op deze ingrijpende voorstellen is veel kritiek gekomen. Niet alleen vanuit de sector, maar ook vanuit de politiek. De kans dat de plannen wijzigen is groot. Echter Nederland moet uiteindelijk voldoen aan de doelen en voor het einde van het jaar een goedgekeurd plan neerleggen. Cruciale vraag is daarom: hoe groot is de speelruimte die Nederland heeft?

Teruggebeld
worden?